Digitaliseer & Versnel

Eurotransplant coördineert op europees niveau de toekenning van organen aan ontvangers. Ze coördineren de uitname, het transport en de daadwerkelijke transplantatie. Hierbij bepaalt Eurotransplant ook op basis van algoritmes en beslisregels welke donor in aanmerking komt voor het vrijgekomen orgaan.

Het spreekt voor zich dat in dit werk iedere seconde telt. Hoewel elementen in het werkproces gezien de tijd telefonisch plaatsvinden, wordt het hele proces gedocumenteerd in Alfresco met behulp van Alfresco Content Services en Alfresco Process Services.

Van iedere donor en iedere ontvanger wordt een dossier bijgehouden. Bij de beoordeling of een donororgaan geschikt is voor een ontvanger, wordt dit dossier beschikbaar gesteld aan het transplantatiecentrum. Hierbij ontvangt het centrum een workflow taak en toegang tot het dossier. Transplantatiecentra hebben hierbij toegang tot Alrresco voor processen en content.

Na afloop van het werkproces worden zowel documenten als het proces weer vastgelegd in het dossier.

Related Projects

Start typing and press Enter to search